Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul alınlarına nezaret etmek, satın alma öncesinde gayrimenkul için risk analizi yapmak, satın alma sürecinde alım satım ve para transferlerine nezaret etmek,
Arsa payı (kat) karşılığı inşaat sözleşmeleri düzenlemek, mevcut sözleşmelerin tadilini yapmak veya iptali için gerekli hukuki süreci yönetmek,
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin noterlik nezdinde düzenlenmesine hukuki destek vermek, yapılan sözleşmenin tapu sicil müdürlüğü kayıtlarına şerh edilmesini sağlamak, sözleşmenin ifası ve iptali için gerekli hukuki süreci yönetmek,
İntifa ve Sükna hakkı tesisi ve kaldırılmasına hukuki destek vermek,
Şufa hakkının kullanılması için gerekli hukuki girişimleri yapmak, ihtiyati tedbir almak ve dava açmak ile bunların takibini yapmak,
Haksız işgalin sonlandırılması ve ecri misil davalarını açmak ve takip etmek,
Ortaklar arasında ve genele açık izalei Şüyu davalarının takibi, sonuçlandırılması ve icra ile satış sürecinin yönetilmesi
Tapu iptal ve tescil davaları ile muvazaa davalarının takibi ve sonlandırılması,
Kira tespit, uyarlama ve tahliye davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
Kat mülkiyetinden kaynaklanan ihtilafların çözümü, arsa payı uyarlama davalarının takip ve sonuçlandırılması