İnşaat Hukuku

İnşaat Hukuku

İdare hukukunun en önemli dallarından biri olan inşaat hukuku, son yıllarda bilhassa ülkemizde aşırı gelişen inşaat sektöründe ki uyuşmazlıklara gerek imar hukuku gerek idare hukuku gerekse gayrimenkul hukuku ile ilişki içerisinde çözüm arayan hukuk dalıdır. Her ne kadar idare hukuku ve imar hukuku ile anılsa da başı başına bir hukuk dalı olarak taze bir hukuki alan olmuştur. İnşaat hukuku salt bina ve eklenti yapım işlerini değil bina ve eklentilerin tüm yapım faaliyetlerini inceleyen bir hukuk dalıdır.

İnşaat hukukunun temel kurallarının önemli bir kısmı 6098 sayılı Borçlar Kanununun Eser ve Satış sözleşmeleri kısmında incelenmiş olup 4721 sayılı Medeni Kanunda da inşaat hukuku ile ilgili kurallar yer almaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunu ve başlı başına idare hukuku inşaat hukukuna kaynak oluşturmaktadır.

İnşaat hukukunun genel esasları şöyle sıralanabilir;inşaat ve imar hukuku ilişkisi, inşaat sözleşmesi türleri ve tarafları, yapı denetim sözleşmesi ve kamu ihale kanunu ve yapım işleri genel şartnamesi. İnşaat hukukunda büyük öneme sahip sözleşme türlerini de şöyle sıralayabiliriz; eser sözleşmesi, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesi, uluslararası inşaat sözleşmeleri (FIDIC).

Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar şöyle sıralanabilir;
yüklenicinin borçları,
iş sahibinin borçları,
ücret ödeme borcu,
işin gecikmesinden kaynaklanan sorunlar
Sözleşmeye aykırılık
taşeronluk sözleşmesinden doğan sorunlar.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan sorunlar ise şöyle sıralanabilir;
sözleşmenin şekil şartlarından kaynaklanan sorunlar
işin gecikmesinden kaynaklanan sorunlar
geçici imkansızlık sorunu,
yapının ayıplı olması sorunu,
eksik ve ilave işler sorunu,
üçüncü kişilerin hukuki durumu sorunu.
Gelir paylaşımlı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar ise şöyle sıralanabilirler;

asgari gelir taahhüdü,
temerrüt ve ayıba ilişkin hukuki uyuşmazlıklar.
Uluslararası sözleşmelerde ise şu sorunlar karşımıza çıkmaktadır;
iş sahibinin ve mühendisin borçları sorunu,
FIDIC sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar.
İnşaat hukukunun konusunu oluşturan yapıların imar düzen ve kurallarına uygun bir şekilde inşa edilmesini sağlayan ve mülkiyet hakkı bakımından son derece önemli sınırlamalar getiren ‘’imar ve parselasyon planları’’, ‘’yapı ruhsatı’’, ‘’yapı kullanma’’ gibi işlemler ve bu işlemlerin dayanağını oluşturan ‘’imar mevzuatı’’ ayrı ve esaslı bir inceleme alanı teşkil etmektedir. Bunun yanında, 6306 sayılı ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ‘’un yürürlüğe girmesinden sonra her geçen gün daha da yaygınlaşan kentsel dönüşüm uygulamaları beraberinde getirdiği birçok hukuki mesele ile ayrı bir tartışma ve uygulama alanı yaratmıştır. Günümüzde hem idari hem adli yargıyı meşgul eden konuların başında imar ve dolayısıyla inşaat hukuku uyuşmazlıkları gelmektedir. Bu durum inşaat hukukunu, özel hukuk ve kamu hukuku dallarının karşılıklı etkileşim içinde birbilerinden beslendiği ve bu sebeple söz konusu disiplinlerin birbirinden tamamen ayrı olarak incelenmesinin mümkün olmadığı ortak bir alan haline getirmiştir.

İnşaat hukuku, son dönem Türkiye’sinin en önemli hukuki sorunlarına gebe hukuk dalı olduğundan bu alanda yeterli hizmet alabilmek adına profesyonel bir hukuk bürosundan yardım almak isabetli olacaktır. İnşaat hukuku alanında uzman ve tecrübeli avukat kadrosuna sahip Çağ Hukuk Bürosu bu alanda her türlü hukuki hizmeti verebilecek altyapıya sahiptir.

İnşaat Hukuku Alanın Verdiğimiz Hizmetler:
-Arsa payı karşılığı inşaat ve eser sözleşmelerinin hazırlanması

-Tapu işlemleri (irtifak, intifa hakları, ipotek, rehin, tedbir)

-Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin hazırlanması

-İpotek ve rehin tesisi işlemlerinin yapılması

-Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

-Tapu tesis, tescil ve iptal davaları açma ve takibi

-İntifa hakkı, geçit hakkı ve ayni haklara ilişkin uyuşmazlıkların hukuki çözümü

-Müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların hukuki çözümü

-Kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu

-Tapu iptalleri tazminat davalarını açma ve takibinin yapılması

-Ön satış ve kiralama sözleşmeleri hazırlanması

-Yapı kooperatifi yapım ve işlemlerinin yapılması

-İnşaat hukukunun cezai boyutunu oluşturan, ruhsata aykırılık dolayısıyla oluşan başta imar kirliliği ve diğer suçlarla alakalı gerek soruşturma gerekse kovuşturma evresinde etkin savunma

Yukarıda bulunan tüm hizmetlerimizden yararlanabilmek için iletişim sayfamızda bulunan iletişim kaynaklarından bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz.